Příklad výpočtu vrácení části ceny za vyčištění odp. vod z jímky

Občan odveze z nemovitosti XY z jímky

1.3.2012 10m3
1.8.2012 10m3
1.12.2012 10m3
1.2.2013 10m3

Pokud občan nedoloží doklad o odvozu jímky z roku 2011 (poslední svoz v roce), k dopočítání období mezi 1.1.2012 a 1.3.2012 bude využit průměr mezi 1. a 2. svozem v roce 2012.

Období mezi 1.12.2012 a 31.12.2012 bude vypočítáno mezi posledním svozem v r.2012 a 1. svozem v r.2013.

Na základě tohoto příkladu vyjde občanovi, že za rok 2012 odvezl 28,75 m3 splaškových vod.

Občan z fakury za rok 2012 (od Středočeských vodáren, a.s.) doloží, že odebral 35 m3 pitné vody. 28,75 * 1,3 (30 %) = 37,375 m3. Aby byla sleva uznána, musí být fakturované množství od vodáren max. 37,375 m3. V tomto ukázkovém případě občan získá nárok na vrácení, protože jeho spotřeba byla 35m3. Občan obdrží 328,- Kč (28,75 m3 * 10Kč + DPH = 328,- Kč). Tyto peníze mu budou vráceny v hotovosti nebo na účet.

Příklad s využitím podružného vodoměru

Dojde-li k situaci, kdy občan má již významný odběr pitné vody mimo domácnost (např. zalévání zahrady, bazén, zvířectvo,…), je vhodné osazení podružným vodoměrem. Hodnota se pak při výpočtu zohlední. Vezmeme-li ukázkový případ výše, tak bude-li na podružném vodoměru spotřebováno v kal. roce např. 10m3, tak se hranice pro slevu zvýší z 37,375 na 47,375 m3. Dojde-li za této situace občanovi faktura z vodáren za pitnou vodu, kde bude např. 45m3, získá zpět také částku 328,- Kč.