Ochrana osobních údajů – inf. memorandum

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., se sídlem Lipová 1172, 27101 Nové Strašecí, IČ: 27236846 (dále jen „TSNS“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany TSNS, včetně rozsahu práv údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů TSNS.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě zvláštního zákona je při zpracování osobních údajů TSNS povinno dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.

TSNS jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu údajů vzhledem k výkonu své působnosti při plnění povinností TSNS. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány osobou správce, TSNS, a to jak automatizovaně, tak neautomatizovaně. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů
1) Zajištění a poskytnutí služeb TSNS

  1. zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy

    1. Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození a adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy (odvádění odpadních vod, svoz odpadů, pronájem nádob na odpad, smlouvy o dílo), přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.
  2. zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti Organizace

    1. TSNS dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu –

zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Zpracovatelé a příjemci
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Organizace, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů Organizace jsou: STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 58601 Jihlava (účetnictví)

TSNS informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Organizace dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům: všechny stupně soudů, Policie ČR, státní zastupitelství, Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, exekutor

Jaká jsou základní práva subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů?
Práva subjektu údajů stanoví zejména kapitola III. Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘‘ a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přístup k osobním údajům:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou TSNS zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
– Účel zpracování osobních údajů;
– Kategorie dotčených osobních údajů;
– Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;
– Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány;
– Zdroje osobních údajů;
– Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

TSNS poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může TSNS požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl TSNS, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo na opravu, doplnění či výmaz:
V případě, že se subjekt údajů domnívá, že TSNS nebo smluvní zpracovatel TSNS provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat TSNS o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo na omezení:
Subjekt údajů má právo na to, aby bylo zpracování osobních údajů, které se přímo týkají jeho osoby omezeno.

Právo na přenositelnost údajů:
Subjekt údajů má právo za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku:
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
– Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
– Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování:
Právo subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

TSNS vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel. č.: +420 234 665 111

Jak a kde zjistit, jaké osobní údaje o konkrétním subjektu údajů TSNS zpracovává?
Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů TSNS zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat písemně na adrese:

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
Lipová 1172, 27101 Nové Strašecí

TSNS poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně.

Z jakých zdrojů TSNS osobní údaje získává?
TSNS získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje TSNS zpracovává v rozporu se zákonem?
Pokud subjekt údajů zjistí nebo se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje subjektu údajů (zastupované osoby) nepřesné, může požádat TSNS o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Může požadovat především omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Bude-li žádost shledána oprávněnou, TSNS odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Výše uvedenou žádost lze podat písemně na adrese:
Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
Lipová 1172, 27101 Nové Strašecí
Email: info@tsns.cz
Tel.: +420 313 572 446

Odpovědná osoba pro ochranu osobních údajů:
Jméno: Petr Štětka
E-mail: gdpr@bdo.cz
Tel.: +420 227 031 495