Odpady

Naše společnost v této oblasti ve městě zajišťuje:

– svoz směsného komunálního odpadu od občanů a firem
– svoz vytříděných složek odpadu (papír, plasty, sklo, kovy)
– svoz kontejnerů na velkoobjemový odpad
– svoz odpadkových košů
– úklid veřejných prostranství

Svoz komunálního, nebezpečného a tříděného odpadu

Svoz biologického odpadu

Shromažďovací místo odpadu („sběrný dvůr“)