Kanalizační řád

Kanalizační řády jsou zpracovány pro všechny kanalizace provozované společností a vytvářejí právní podstatu pro užívání veřejné kanalizační sítě v jednotlivých městech a obcích tak, aby uživatelům veřejné kanalizace a producentům odpadních vod byla umožněna co největší hospodárnost při odvádění odpadních vod a přitom aby:

 • byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu
 • nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů
 • bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu
 • byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
 • odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně
 • byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě

Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, definují látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejných stok musí být zabráněno, a další podmínky provozu veřejné kanalizace. Podmínky se stanovují zejména podle kapacitních možností kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

 • radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach
 • narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod
 • způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod, jako např. rychle sedimentující látky tvořící těžké soudržné sedimenty nebo látky, které inklinují k nalepování a nabalování na stěny stok
 • hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi
 • jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky
 • pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny
 • látky škodlivé nebo toxické v koncentracích narušujících čištění odpadních vod, popř. stěžující použití kalů v zemědělství
 •  vody zvyšující nároky na provoz čistírny odpadních vod nadměrným ředěním komunálních vod, jako např. vody drenážní, podzemní, povrchové a pod., též vody dešťové z lokalit s oddílnou kanalizací
 • silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty, jakož i kaly z číštění splaškových i průmyslových odpadních vod
 • látky, jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu se zvláštním zákonem (příl. č. 1 zák. 254/2001 Sb.). Kdo vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, může tak činit pouze s povolením vodoprávního úřadu a za podmínek stanovených vodoprávním úřadem.

Kanalizační řád města je dostupný zde