Co do kanalizace nepatří

Kanalizace není odpadkový koš
Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy s vodou a jejím vlivem na prostředí a život kolem nás. S její ochranou by měl každý z nás ale začít především sám u sebe. Je to velmi jednoduché, jen je třeba se trochu nad svým jednáním zamyslet.

Všechno má svůj řád – tedy i kanalizace
Do kanalizační  sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností a firem. Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.
Co do kanalizace patří a co ne, určuje Kanalizační řád. Ten je k dispozici na těchto internetových stránkách.  Podmínky pro vypouštění odpadních vod jsou stanoveny na základě možností a schopností  Čistírny odpadních odpadní  vodu vyčistit a plnit předepsané limity při vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientu – Novostrašeckého potoka.

Co do kanalizace nepatří a je  zákonem zakázáno do ní vypouštět:
• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů
• tuky – fritovací oleje, motorové oleje
• veškeré hygienické potřeby 
• chemikálie a další nebezpečné látky
• léky

Záchodová mísa není odpadkový koš
Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do  záchodu  nebo dřezu, tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná.
Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme k blahodárnému životu potkanů, a to ani po jejich rozmělnění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váži zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Co taková skutečnost může v nemovitosti napáchat  je snad každému zcela zřejmé. Skutečností je, že používáni drtičů domovního odpadu způsobuje vážné problémy nejen s odvedením odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Z tohoto důvodu je používání drtičů výslovně zakázáno.
Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu  také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice  může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených nemovitostí. V případě, že přece jen takový materiál projde celým procesem v čistírně odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu, produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej na náklady nás všech také jako součást odpadu zlikvidovat. 
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat  řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté  a výbušné, a mají výrazný negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod.  Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky. 
Rovněž nadměrné užívání  čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně neprospívá.

Firemní producenti odpadních vod
Určitá část odpadních vod tvoří odpadní vody od průmyslových podniků,  zdravotnických zařízení a provozoven služeb. Významným producentům odpadních vod z řad firem jsou stanoveny individuální limity pro znečištění odpadních vod vypouštěných do  kanalizační sítě.  Dodržování limitů je pravidelně kontrolováno laboratořemi naší společnosti.

Kam tedy s odpadem?
K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme nádoby na tuhý domovní odpad – popelnice.

Tuky z domácností, ale i motorové oleje po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a odevzdáme ve „sběrném dvoře“ – shromažďovacím místě odpadu, které následně zajistí jejich odbornou likvidaci. „Sběrný dvůr“ se nachází hned vedle sídla naší společnosti – ul. Lipová 1172. Na našich stránkách nebo na stránkách města najdete provozní dobu „sběrného dvora“.

Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev – vždy odevzdáme do „sběrného dvora“.
Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob k tomu určeným.
Uvědomme si, že odpady  nejsou totéž co odpadní vody.
Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Myslíme však vždy tu vodu čistou. Z vody znečištěné nemůže být život kvalitní a zdravý.

Udržme si zdravý rozum a neznečišťujme vodu jen za cenu svého pohodlí.